Публічний абонентський договір про надання телекомунікаційних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ПП "ЮФ "СТАТУС"
"21" серпня 2019 р. № 21/08-19д

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг

Приватне підприємство «Юридична фірма «СТАТУС», яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 743 від «11» листопада 2014 року, із змінами внесеними від 26.07.2012 р. № 369 (надалі - Оператор), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (надалі - Правила), Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг, затвердженими рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. № 624, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 24 грудня 2012 р. № 2150/22462, іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій, ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним особам (надалі - Абонент) можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого розміщує (оприлюднює) даний публічний договір про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту - Договір).

Публічна оферта - пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію власних телекомунікаційних мереж.

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг (фізична особа), що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, яке перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт - повна й безумовна згода Абонента прийняти всі умови, викладені в зазначеному Договорі.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, телеприймач тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Офіційний веб-сайт Оператора - WWW-сервер Оператора, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://status.ks.ua

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Тарифний план - сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання послуг.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Розрахунковий період - проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця.

Місце надання послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

IP-адреса - унікальний (статичний чи динамічний) ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Оператором та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг, а Абонент зобов'язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Всі умови Договору є обов'язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який підписав Заяву про приєднання до Договору (додаток 1 до Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.3. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.4. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг: підписання і надання Абонентом Оператору Заяви про приєднання до Договору.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ І ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

3.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

3.1.1. наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента;

3.1.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

3.1.3. оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги;

3.1.4. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора платежу за надання доступу (підключення) до обладнання Оператора;

3.1.5. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора місячної абонентної плати згідно з обраним тарифним планом та оплата замовлених додаткових послуг;

3.1.6. реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

3.2. Оператор після виконання Абонентом вимог п.п. 3.1.1.-3.1.4. п. 3.1. організовує канал зв'язку.

3.3. Оператор виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:

3.3.1. проведення монтажно-кабельних робіт від порту Оператора до порту Абонента;

3.3.2. активація порту мережевого обладнання Оператора;

3.3.3. відкриття Оператором Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.

3.4. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора відповідно до затвердженого регламенту у попередньо погоджений з Абонентом день, як правило, за його безпосередньої присутності.

3.5. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, де буде пробурений отвір для прокладки кабелю. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці визначеному Абонентом (за умови наявності технічної можливості). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне). Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно.

3.6. Проведення не передбачених п. 3.5. монтажно-кабельних робіт або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за додаткову оплату, згідно з встановленими тарифами.

3.7. Проведення монтажно-кабельних робіт в домоволодіннях приватного сектору проводиться на індивідуальних умовах, погоджених Абонентом, за наявності технічної можливості.

3.8. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.

3.9. IP-адреса та МАС-адреса Абонента є основою для його ідентифікації в мережі. Також інструментом ідентифікації є сторінка персональної статистики на Офіційному веб-сайті Оператора з кнопкою відключення(призупинення) послуги доступу до мережі Інтернет в момент часу, коли Абоненту не потрібен Інтернет. Використання цього засобу є обов'язковим.

3.10. Оператор надає послугу з доступу до мережі Інтернет Абонентові за часовою схемою (24/7/365).

3.11. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв'язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право тимчасово припиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному веб-сайті Оператора не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.

3.12. Оператор гарантує Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT)».

3.13. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг, їх перелік визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, що затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному веб-сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) днів до введення їх в дію.

3.14. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов'язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладенні та виконанні Договору.

3.15. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Абонента враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Абонента. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об'єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

3.16. Абонент через кінцеве обладнання отримує доступ до інформаційних ресурсів Інтернет та відповідних сервісів (електронної пошти, web). Ресурси зовнішнього каналу, що надаються Абоненту, обмежуються програмно-апаратними засобами Оператора і не перевищують ресурсів, виділених на порту мережевого адаптера Абонента відповідно до вибраного тарифного плану.

3.17. Оператор припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при нульовому або від'ємному балансі Особового рахунка Абонента.

3.18. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключення кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", постанови КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" та вимоги чинного законодавства України.

3.19. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов'язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

3.20. Абонент має право тимчасово припинити надання телекомунікаційних послуг на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором. Абонент може тимчасово припинити надання телекомунікаційних послуг самостійно на сторінці персональної статистики на Офіційному веб-сайті Оператора або шляхом звернення телефоном до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів (за умови належної ідентифікації персональних даних) або на підставі письмової заяви Абонента, наданої до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 3 (три) робочих дні до дати тимчасового припинення надання послуг.

3.21. Абонент має право застосовувати власні засоби обліку обсягу отримання послуг за умови належного попереднього письмового повідомлення Оператора щодо реалізації такого свого права та у випадку наявності належних сертифікатів, що вимагаються чинним законодавством України та відповідають технічним та законним вимогам Оператора щодо засобів обліку.

3.22. Оператор усуває пошкодження власних телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

3.23. Умови та порядок тимчасового припинення та відновлення надання послуг (окремих видів) здійснюється згідно з умовами чинного законодавства України, цього Договору та відповідно до:

3.23.1. заяви Абонента та/або звернення до технічної підтримки Оператора (за умови наявності технічних можливостей та належної ідентифікації персональних даних).

3.23.2. проведення Оператором профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

3.23.3. настання надзвичайних ситуацій, виникнення стихійного лиха, введення надзвичайного чи воєнного стану, тощо.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор має право:

4.1.1. вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному веб-сайті Оператора, в Центрах обслуговування абонентів Оператора та/або в засобах масової інформації не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію;

4.1.2. самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному веб-сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

4.1.3. припиняти у встановленому законодавством порядку надання телекомунікаційних послуг з моменту виникнення нульового або від'ємного балансу на Особовому рахунку Абонента;

4.1.4. скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

4.1.5. не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

4.1.6. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному веб-сайті Оператора;

4.1.7. створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших Абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

4.1.8. на підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих телекомунікаційних послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

4.1.9. якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення послуги не надавали своєї згоди на підключення послуги – Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, тощо.

4.1.10. інші права, передбачені законодавством України.

4.2. Оператор зобов'язаний:

4.2.1. інформувати Абонента про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента);

4.2.2. попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених Правилами та цим Договором;

4.2.3. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

4.2.4. надавати послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору, умов надання послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства;

4.2.5. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;

4.2.6. надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені Договором та законодавством;

4.2.7. направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт;

4.2.8. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;

4.2.9. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент має право на:

5.1.1. дострокове розірвання Договору за умови попередження ним Оператора у визначений у Договорі строк;

5.1.2. перерахунок абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг, у разі порушення Оператором термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента;

5.1.3. своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості;

5.1.4. отримання від Оператора відомостей щодо наданих послуг у порядку, встановленому законодавством;

5.1.5. обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних послуг на підставі його письмової заяви та при наявності технічної можливості Оператора у встановленому законодавством порядку;

5.1.6. безоплатне отримання від Оператора рахунків за отримані послуги (у разі подання письмової заяви про виставлення таких рахунків);

5.1.7. повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених законодавством;

5.1.8. відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;

5.1.9. оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством;

5.1.10. безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмової заявою Абонента відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора;

5.1.11. інші права, що не суперечать законодавству.

5.2. Абонент зобов'язується:

5.2.1. виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені Договором відповідно до законодавства;

5.2.2. надавати Оператору достовірну інформацію, необхідну для укладення Договору;

5.2.3. письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов'язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Оператору в ході виконання Договору у строк не менш ніж протягом 10 днів з моменту виникнення таких змін;

5.2.4. не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

5.2.5. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

5.2.6. не допускати на комерційній основі використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

5.2.7. не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікатора кінцевого обладнання;

5.2.8. не допускати використання мережі Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі;

5.2.9. не допускати пересилання, публікації, передавання, відтворення та розповсюдження будь-яким способом з використанням послуг програмне забезпечення, твори мистецтва та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника;

5.2.10. утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську проводку в межах території відповідальності Абонента;

5.2.11. не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

5.2.12. повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

5.2.13. не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов'язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента;

5.2.14. узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та виконання підключення до послуг;

5.2.15. не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

5.2.16. самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від'ємного розміру балансу особового рахунку. Стан особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному веб-сайті Оператора;

5.2.17. забезпечити регулярний перегляд (не менше 1 разу на тиждень) вмісту своєї поштової скриньки, реквізити якої було надано Оператору в Заяві про приєднання до Договору та інформації розміщеної на Офіційному веб-сайті Оператора;

5.2.18. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

6. ТАРИФИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

6.1.1. авансовий платіж, що включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Офіційному веб-сайті Оператора. Зазначений платіж підлягає обов’язковій сплаті незалежно від того, чи фактично реалізував Абонент своє право на користування послугою.

6.1.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів (в тому числі пов'язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

6.2. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Оператором першого числа кожного календарного місяця відповідно до чинних тарифів Оператора у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі згідно із п.6.1. Договору.

6.3. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Оператором на підставі проведених оплат Абонентом у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Оператора через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, та ін.), що представлені на Офіційному веб-сайті Оператора. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора, якщо способом оплати не передбачено інше.

6.4. Оператор тимчасово припиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).

6.5. При тимчасовому припиненні Оператором надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому п.6.4. цього Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Оператора в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених п.3.20. Договору, така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних тарифів Оператора. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

6.6. Оператор та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв'язку з цим Оператор та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п.3.20. Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було тимчасово припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що Договір розірваний за ініціативою Абонента. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

6.7. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Оператором.

6.8. Відновлення надання послуг у випадках, зазначених в п.п. 6.4., 6.5. Договору, здійснюється Оператором протягом однієї години, а у разі відсутності можливості, в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п.6.1. Договору.

6.9. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

6.10. Абоненти контролюють стан Особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на офіційному веб-сайті Оператора (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Центрів обслуговування абонентів Оператора.

6.11. Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється самостійно Абонентом на сторінці персональної статистики на Офіційному веб-сайті Оператора або шляхом звернення телефоном до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів (за умови належної ідентифікації персональних даних) або на підставі письмової заяви Абонента, наданої до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з першого числа наступного за поточним розрахункового періоду.

6.12. Оператор самостійно встановлює тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Оператором, включають збори й податки, що діють на території України.

6.13. Оператор має право вносити зміни в діючі тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному веб-сайті Оператора та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх запровадження.

6.14. У випадку припинення дії Договору, якщо на Особовому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Оператор на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, виплачує залишок коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заяви.

6.15. Повернення Абоненту коштів у разі ненадання послуг, відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг, надання послуг неналежної якості, або надання послуг, які Абонент не замовляв та в інших випадках, визначених законодавством здійснюється на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

7.2. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Оператор має право вживати до Абонента такі заходи:

7.2.1. нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

7.2.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або тимчасово припиняти їх надання, відповідно до п.6.4. Договору.

7.3. У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Оператор має право:

7.3.1. нараховувати штраф у розмірі 1000,00 гривень за кожен такий випадок;

7.3.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

7.4. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Оператором) власних мережевих реквізитів Оператор має право:

7.4.1. нараховувати штраф у розмірі 500,00 гривень за кожен такий випадок;

7.4.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

7.5. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

7.6. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.

7.7. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства.

7.8. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання послуг у разі:

7.8.1. використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;

7.8.2. несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження лінії зв’язку або абонентської проводки, викрадення або пошкодження зловмисниками телекомунікаційного обладнання;

7.8.3. вини Абонента в інших випадках, встановлених законом.

7.9. Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Оператора чи неможливості їх використання. Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Оператора.

7.10. Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет, несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

7.10.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

7.10.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

7.10.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою послуги;

7.10.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання послуги;

7.10.5. за якість послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.

7.11. Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж, Оператор не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора і таке інше.

7.12. Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

7.13. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки порушення ним норм законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності.

7.14. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов тарифних планів.

7.15. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, грози, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені.
Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.

8.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги, претензії (далі - звернення) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. Звернення пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Оператором порядку.

8.3. Звернення, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом 6 (шести) місяців з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Оператором не розглядаються.

8.4. Звернення Абонентів розглядаються Оператором у встановлений законодавством строк.

8.5. Даний Договір, додатки до Договору регулюються законодавством України, та всі спори між Абонентами та Оператором подаватимуться на розгляд судових органів України за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до діючого процесуального законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

9.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

9.1.1. на Офіційному веб-сайті Оператора: www.status.ks.ua (постійно доступний для ознайомлення);

9.1.2.у Центрах обслуговування абонентів Оператора.

9.2. Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 2.4. Договору.

9.3. Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2. строк дії Договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію Договору.

9.4. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію:

9.4.1. на Офіційному веб-сайті Оператора: www.status.ks.ua;

9.4.2. у Центрах обслуговування абонентів Оператора.

9.5. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному веб-сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

9.6. Припинення (розірвання) Договору можливе з ініціативи Оператора у випадку виникнення обставин, що унеможливлюють надання послуг, порушення Абонентом будь-якого без виключення зобов’язань згідно з пп. 5.2.1.-5.2.18., 10.7. шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

9.7. Припинення дії (розірвання) Договору можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Оператора не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов'язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані послуги.

9.8. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри сторін цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ, які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або Заяві про приєднання до Договору, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу, або через 5 (п'ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, на вказану адресу.

10.2. Повідомлення або документ, які передаються Оператору, вступають в силу лише після їх отримання Оператором, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до відповідного підрозділу Оператора, які зазначені у розділі 11 цього Договору.

10.3. При укладенні даного Договору на виконання вимог частини 2 ст. 12 Закону України "Про захист персональних даних" Абонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Оператором, як володільцем бази персональних даних "Абоненти", в тому числі працівниками Оператора, відповідно до їхніх професійних чи службових, або трудових обов'язків, всіх дій, які відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.4. Метою обробки наданих Абонентом даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, цивільно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

10.5. Персональні дані Абонента не використовуються Оператором для оприлюднення у телефонних довідниках, у тому числі їх електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб.

10.6. Для досягнення зазначеної мети обробки до бази персональних даних "Абоненти" можуть бути включені персональні дані Абонента: П.І.Б., дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, контактні ідентифікаційні дані (контактні телефони, адреси засобів електронного зв'язку), адреса реєстрації місця проживання, адреса фактичного проживання, адреса надання телекомунікаційних послуг, реквізити банку в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку; фіксацію та зберігання розмов та зображень (фото, відео), з'єднань в мережі Інтернет, мережеві ідентифікатори кінцевого обладнання.

10.7. Видалення персональних даних за зверненням Абонента є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної в повідомленні Оператора.

10.8. Абонент надає згоду Оператору на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних "Абоненти", виключно з метою із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання телекомунікаційних послуг та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги.

10.9. Доступ до персональних даних Абонента, що включені до бази персональних даних "Абоненти", третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України. При укладенні цього Договору Абонент надає право Оператору на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних "Абоненти".

10.10. Абонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних "Абоненти", якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпеченням зазначеної мети обробки, забезпечення отримання телекомунікаційних послуг та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги.

10.11. Абонент погоджується з тим, що надає згоду Оператору на здійснення розсилання йому SMS – повідомлень та/або e-mail повідомлень стосовно надання телекомунікаційних послуг, в тому числі щодо заборгованості, акцій, пропозицій та іншого.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:

11.1. Приватне підприємство «Юридична фірма «СТАТУС»
Юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Соборна, б. 2, кв.3
Код ЄДРПОУ 34369940, ІПН 343699421039, поточні рахунки:
- UA393223130000026004000008306 в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні
- UA833052990000026008041101703 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"